home regulamin kontakt

Chcesz zarabiać więcej?
Zapraszam do BiznesMails!

Użytkowników:
2,096

Istniejemy od:
28-01-2009
Wypłaty i Wydatki:
32,814.31 PLN

Lista Wypłat

Kalkulator kalorii
ZielonyMail - bardzo dobry program mailow

Witaj Przyjacielu. Zacznij wreszcie zarabiać

Regulamin

§ 1. Dane Serwisu

Serwis należy do firmy: Anti-Tau
NIP: 944-174-13-97
REGON: 351395771

Nazwa Serwisu: ForsaPL.info
Regulamin ważny od: 28.01.2009
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 10.01.2016

§ 2. Definicje Pojęć

'serwis' - Serwis ForsaPL.info
'użytkownik' - Użytkownik Serwisu ForsaPL.info
'konto' - Konto rozliczeniowe użytkownika
'admin/administracja' - Administrator oraz właściciel serwisu ForsaPL.info

§ 3. Informacje ogólne

1. Do programu może zapisać się każdy kto spełnia poniższe warunki:
a) ma ukończone 13 lat;
b) posiada konto w polskim banku lub zweryfikowane konto PayPal;
c) zna język polski w stopniu komunikatywnym oraz potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w języku polskim;
d) wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju E-maili reklamowych oraz na odwiedzanie stron reklamodawców;

2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym. Podanie danych niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane jako oszustwo.

3. Z jednego domostwa, z jednego komputera, z jednego adresu IP może być założone wyłącznie jedno konto w serwisie. Z jednego adresu e-mail, z jednego numeru konta do wypłat może korzystać tylko jeden użytkownik. Z jednego komputera dozwolone jest logowanie na jedno konto w serwisie.


§ 4. Statusy VIP, Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Każdy użytkownik serwisu podczas rejestracji otrzymuje status zwykłego użytkownika i ma prawo do wykupienia Premiowanego Członkostwa.

2. Status zwykłego użytkownika jest dożywotni.

3. Użytkownik ma prawo:
a) w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w serwisie i skasować swoje konto wraz z wszystkimi danymi oraz zarobkami;
b) brać udział w konkursach i promocjach organizowanych przez serwis;
c) swoje zarobki w programie może przeznaczyć na:
- zakup reklamy lub innych usług dostępnych w serwisie;
- wypłatę zarobionych srodków na polskie konto bankowe, zweryfikowane konto PayPal lub jako doładowanie telefonu komórkowego;
d) do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.

4. Użytkownik ma obowiązek:
a) przynajmniej raz na 14 dni zalogować się na swoje konto w serwisie i odwiedzić jedną ze stron Reklamodawców, wykonując poprawnie zadanie;
b) dbać o swoje konto, a przede wszystkim nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim;
c) odbierać e-maile reklamowe;
d) odwiedzać strony Reklamodawców;
e) znać treść Regulaminu oraz osobnych regulaminów poszczególnych sekcji oraz ich przestrzegać;
f) utrzymywać dobre imię programu;
g) być użytkownikiem aktywnym.

5. Użytkownik, który nie zalogował się w serwisie w ciągu kolejnych 90 dni traci wszelkie prawa do konta.


§ 5. Zarobki i premie

1. Użytkownik ma prawo do polecania programu innym i z tego tytułu otrzymuje prowizję w wysokości:
I poziom - 15%
II poziom - 8%
III poziom - 1%

2. Aby otrzymać wynagrodzenie od poleconych należy wykazać się dzienną aktywnością w wysokości 30% tego, co danego dnia wyklikał polecony.

3. Za zapis do programu użytkownik otrzymuje premię w wysokości 10 groszy.

4. Użytkownik dostaje jednorazową premię w wysokości 1 grosza za każdą poleconą przez siebie osobę na I poziomie.


§ 6. Wypłaty

1. Użytkownik może zlecić wypłatę po uzbieraniu minimum dla następujących form wypłaty:
a) 10 złotych na polskie konto bankowe;
b) 15 złotych na zweryfikowane konto PayPal;
b) 5 złotych jako doładowanie telefonu komórkowego.
c) 20 złotych przekazem pocztowym na podany adres
2. Powyższe minima wypłaty obowiązują dla zwykłych użytkowników. Niższe progi wypłaty posiadają premiowani użytkownicy. Aby wypłacić pieniądze należy przejść do działu Wypłata.

3. Wypłaty realizowane na polskie konta bankowe oraz jako doładowanie telefonu komórkowego są bez żadnej prowizji. W przypadku przelewów na konta PayPal lub przekazów pocztowych kwota wypłaty zostanie pomniejszona o prowizję pobieraną przez PayPal lub Pocztę Polską.

4. Wypłaty na konta bankowe, przekazem pocztowym lub w formie doładowania telefonu realizowane są w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych, licząc od daty zlecenia wypłaty. Wypłaty na PayPal realizowane są w ciągu 90 dni od zamówienia.

§ 7. Konta użytkowników, poleceni

1. Konta użytkowników w ForsaPL co do zasady są niezbywalne. W wyjątkowych przypadkach (nieprzewidziane sytuacje losowe, całkowita rezygnacja z aktywności w serwisach podobnych do ForsaPL) dopuszcza się pzekazanie bądź sprzedaż konta innej osobie, jednak wyłącznie za pisemną zgodą administracji.
2. Użytkownik, który zdecyduje się oddać lub sprzedać swoje konto innej osobie, nie ma prawa do ponownego zapisu.
3. Osoba, która przejęła konto po innym użytkowniku, przejmuje na siebie wszystkie prawa, obowiązki, zobowiązania oraz pełną odpowiedzialność za dotychczasowe działania poprzedniego posiadacza konta.
4. Po przejęciu konta od innej osoby należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administrację serwisu oraz zaktualizować dane w profilu użytkownika.

5. Sprzedaż poleconych jest możliwa po uzyskaniu zgody administracji serwisu, na warunkach określonych przez administrację.

6. Nie ma możliwości zmiany osoby polecającej (uplina). Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest błąd systemu, w wyniku którego osoba zapisująca się do serwisu z zamiarem zostania czyimś poleconym zostanie wbrew własnej woli przypisana do kogoś innego. Taki fakt należy zgłosić administracji niezwłocznie po zauważeniu, nie później niż w terminie 7 dni od zapisu.


§ 8. Kary i bany

1. Konto w programie może zostać usunięte za:
a) nie zalogowanie się na swoje konto dłużej niż 90 dni;
b) sprzedaż poleconych lub konta niezgodną z Regulaminem;
c) posiadanie więcej niż 1 konta;
d) próbę oszukania serwisu lub jego użytkowników;
e) działanie na niekorzyść programu lub jego użytkowników;
f) rozsyłanie SPAM-u (patrz § 9.);
g) publiczne oczernianie serwisu lub administacji np. na forum;
h) wyrażanie się w sposób wulgarny lub nieetyczny w stosunkudo admina oraz innych użytkowników serwisu;
i) podanie niekompletnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym danych personalnych w swoim profilu oraz podczas rejestracji.

2. Konto w programie może zostać zablokowane za:
a) kliknięcie 5 razy w miesiącu w tzw. cheat link, (admin zastrzega sobie możliwość umieszczania cheat linku w programie w dowolnej formie bez uprzedzenia);
b) 15 błędnych kliknięć w miesiącu w tzw. numer turing;
3. Odblokowanie konta jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z administracją serwisu przez dział: Kontakt.


§ 9. SPAM

1. Całkowity zakaz promowania swojego linku polecającego do osób nieznanych (nie dotyczy wykupienia reklamy na innej stronie internetowej lub w firmie zajmującej się reklamą internetową).

2. Przy wykryciu tej formy reklamowania serwisu, użytkownik traci wszystkie swoje zgromadzone zarobki na koncie oraz zostają anulowane wszystkie zlecone wypłaty.

3. Zakaz umieszczania swojego linka dotyczy:
a) grup dyskusyjnych;
b) rozsyłania (również przez osoby trzecie) poczty do osób nieznajomych i tych którzy sobie tego nie życzą poprzez e-mail lub GG;
c) rozsyłania (również przez osoby trzecie) linku na forach dyskusyjnych za pomocą PW (prywatnych wiadomości) do osób nieznanych.


§ 10. Polityka prywatności

1. Zgodnie z treścia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z póĹşn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez serwis ForsaPL.info bedą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejesracji.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili reklamowych.

3. Wszystkie podane przez użytkowników serwisu dane są przechowywane przez serwis forsapl.info i nie bedą one udostępniane firmom, ani osobom trzecim do jakichkolwiek celów, w tym także marketingowych.

4. Tylko program forsapl.info ma prawo do rozsyłania e-maili reklamowych do użytkowników zarejestrowanych w serwisie.


§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie forsapl.info są zastrzeżone przez swoich wlaścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole handlowe, nazwy handlowe, slogany są własnością odpowiednich firm i są chronione miedzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

2. Admin serwisu ForsaPL.info zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na zmiany w regulaminie, które pogorszają warunki uczestnictwa w serwisie. W takim wypadku może zażądać wypłaty wszystkich swoich zarobków (bez minimum) na konto bankowe oraz skasowania swojego konta w serwisie. Warunkiem otrzymania wypłaty w wysokości mniejszej niż wynosi minimum jest napisanie, której zmiany w regulaminie użytkownik nie akceptuje i dlaczego.
4. Po otrzymaniu wypłaty bez minimum i skasowaniu swojego konta z powodu nieakceptacji regulaminu, obowiązuje zakaz ponownego zakładania konta w serwisie.

5. Administarcja ma obowiązek poinformować użytkowników o wszelkich zmianach w regulaminie. Odbywa się to poprzez umieszczenie Wiadomości od admina lub w inny sposób umożliwiający każdemu aktywnemu użytkownikowi zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami. Zmiany zaczynają obowiązywać nie wcześniej niż po 30 dniach od ich ogłoszenia (nie dotyczy zmian spowodowanych nagłumi czynnikami niezależnymi od administracji, np. zmiany w obowiązującym prawie czy wprowadzenie opłat przez banki)

6. Wszelkie spory wynikające pomiędzy serwisem, a użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu, jeżeli będzie to niemożliwe, wszelkie spory bedą rozstrzygane przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania użytkownika lub siedziby właściela serwisu.

7. Rejestrując się w serwisie forsapl.info użytkownik akceptuje warunki powyższego Regulaminu oraz podległych regulaminów poszczególnych sekcji.

8. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, nie może posiadać konta w serwisie forsapl.info.

9. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem serwisu ForsaPL.info i go przestrzegać.

Serwis należy do firmy: Atentivo Anti-Tau & Ads-Ivo s.r.o. IČ: 058 91 078 DIČ: CZ05891078